Vrijdag, 17. September 2010

Groot deel Nederlandse dijken nu al toekomstbestendig

Waterschappen bereiden zich voor op veranderende omstandigheden

actueel.jpg

Iedere 5 jaar toetsen de waterschappen de waterkeringen als duinen en dijken die ons land moeten beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de Waddenzee en de grote rivieren. Dit gebeurt volgens vastgestelde wettelijke eis. Tot nu toe blijkt dat ongeveer 75% aan de zeer strenge eisen voldoet, maar er is ook een deel dat moet worden aangepast om ons land k in de toekomst droog te houden.

 

Er wordt nu veel meer gevraagd van waterkeringen dan op het moment dat ze zijn ontworpen. Dat komt door bodemdaling, maar ook omdat de verandering van ons klimaat straks hogere waterstanden, forsere golven en meer wind veroorzaakt.

Bestand tegen overstromingen

Verder zorgen nieuwe wetenschappelijk inzichten dat we strengere eisen aan waterkeringen stellen. Als alle waterkeringen zijn aangepakt, kunnen ze weer 50 jaar mee en is ons land ook bij de te verwachten extreme weersomstandigheden bestand tegen overstromingen.

Iedere 5 jaar getoetst

Door het grote nationale belang van veiligheid tegen overstromingen is er in de wet geregeld aan welke norm en bijbehorende eisen een waterkering moet voldoen. Ook schrijft de wet voor dat duinen en dijken iedere 5 jaar aan deze eisen worden getoetst.

Toetsingseisen

Veel waterkeringen voldoen al aan de nieuwe toetsingseisen die door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zijn vastgesteld. Dat komt omdat de waterschappen bij onderhoudswerkzaamheden al rekening houden met de veranderende omstandigheden.

Veiligste delta ter wereld

Het waterbeheer door de waterschappen is van cruciaal belang voor de veiligheid van Nederland en de ontwikkeling van de economie. De oppervlakte van ons land bestaat voor bijna 1/5 uit water en een groot deel van onze bevolking woont beneden de zeespiegel. Toch is geen delta zo veilig als de onze.

Beheer

Waterschappen zijn -met Rijkswaterstaat- verantwoordelijk voor de veiligheid tegen overstromingen. De waterschappen beheren ongeveer 90 procent van de 3500 kilometer primaire waterkeringen en Rijkswaterstaat ongeveer 10 procent. Daarnaast onderhouden de waterschappen ook nog eens ongeveer 11.000 kilometer regionale waterkeringen als dijken en kaden.

Tijdige verbetering

Bij een eerste globale inventarisatie van de toetsingsresultaten melden de waterschappen dat ongeveer 800 kilometer primaire waterkering op een aantal punten moet worden aangepakt om ook in de toekomst bescherming te bieden tegen overstromingen. Dat betekent niet dat er op dit moment onveilige situaties zijn ontstaan. Maar wel dat we er tijdig voor zorgen dat deze waterkeringen in de komende jaren worden verbeterd.

Procedure van de toetsing

De waterschappen toetsen elke 5 jaar de primaire waterkeringen in hun gebied. Vóór 15 september verzenden zij de resultaten van deze toetsronde naar de provincies. De provincies brengen vervolgens verslag uit aan het Rijk. Het Rijk bepaalt waar wat moet worden aangepakt en financiert de dijkverbetering.

“De waterschappen voeren deze uit maar gaan er wel vanuit dat de benodigde middelen hiervoor in de Rijksbegrotingen worden vrijgemaakt. De waterschappen hebben eind vorig jaar hiertoe ook voorstellen aan het kabinet gedaan. Het gaat om grote investeringen en duldt geen uitstel", reageert Jan Geluk, portefeuillehouder waterkeringen bij de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta.